Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben  de volgende termen zowel in enkelvoud als meervoud de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden als hierna vermeld, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt

Axonn:

Axonn V.O.F. kantoorhoudend aan de IJssellaan 2B, Gouda. Axonn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73354945.

Opdracht:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Axonn voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Axonn en de Wederpartij.

Derden:

Andere partijen dan Axonn en Wederpartijen van Axonn.

Meerwerk:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Axonn voor en ten behoeve van de Wederpartij verricht die buiten inhoud van de overeengekomen opdracht vallen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Axonn en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Axonn voor de uitvoering waarbij Derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
 5. Axonn is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de vernieuwde voorwaarden 30 dagen na kennisgeving. De Wederpartij heeft recht om de wijzigen op de algemene voorwaarden te weigeren, zodat deze niet voor de Wederpartij zullen gelden. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden de Wederpartij in een ongunstige positie terechtkomt  is expliciete toestemming van de Wederpartij nodig.

Artikel 3: Offertes

 1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Axonn teven binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in wel geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes van Axonn zijn 1 maand geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Axonn kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissen of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Axonn daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Axonn anders aangeeft.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Axonn.
 2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijke worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Axon is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Alle door de Wederpartij gesloten Overeenkomsten zijn bindende en kunnen niet door de Wederpartij worden herroepen.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt door Axonn na beste inzicht en vermogen uitgevoerd in de overeengekomen termijn. Alle overeengekomen termijnen dienen als richtlijn en zijn dus nimmer fataal. Indien blijk dat overeengekomen termijnen om welke reden dan ook niet wordt gehaald dan zal Axonn daarover, in overleg met de Wederpartij, een nieuw termijn stellen.
 2. Axonn bepaalt de werkwijze en door welke persoon of personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Axonn is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Axonn is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Axonn het recht om elke uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Axonn niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft het recht de Overeenkomst op de schorten.
 4. De door Axonn geleverde producten en/of service wordt geleverd zoals de Wederpartij deze aantreft op het moment van oplevering. Indien blijkt dat dat er nog fouten of gebreken zich bevinden in de software geleverd door Axonn zal Axonn deze binnen redelijk termijn verhelpen. Axonn is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan uit Fouten en/of gebreken van de opgeleverde diensten.

Artikel 6: Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Axonn de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Axonn zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Axonn daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/ de prijs. Dit is ook in onderling overleg met de Wederpartij
 4. Axonn is niet verplicht om aan een verzoek van Wederpartij tot het verrichten van Meerwerk te voldoen, eventueel is het mogelijk om een afzonderlijke overeenkomst af te sluiten.
 5. Axonn zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van de omstandigheden die aan Axonn kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in het oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middel een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7: Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan Axonn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Axonn toegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 3. Axonn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Axonn is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuistheden en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheden voor Axonn kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen en/of programmatuur zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij dat hij beschikt over de vereiste licenties.
 5. Indien voor Axonn of door Axonn ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aanwezigen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgegeven in de artikel, heeft voldaan, heeft Axonn het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 7. Indien de Wederpartij in het kader van de Opdracht een gebruikersnaam en wachtwoord van Axonn ontvangt, dient de Wederpartij deze zorgvuldig te beheren. In het geval van misbruik of diefstal van de gebruikersnaam en wachtwoord wordt vermoed dient de Wederpartij Axonn direct op de hoogte te stellen zodat Axonn de toegang tot de Dienst kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Axonn is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen e.d. die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruikersnaam en wachtwoord.
 8. Indien de Wederpartij in het kader van de Opdracht een licentie heeft aangeschaft, komt deze in het geval van overname of faillissement van de Wederpartij terug in bezig van Axonn.

Artikel 8: Domeinnaamregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten zaanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Axonn is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De domein registratie geschied op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 3. Axonn is nooit aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en de domeinnaam.

Artikel 9: Prijzen

 1. De Wederpartij  is de vergoedingen welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst verschuldigd aan Axonn.
 2. De door Axonn aangegeven prijzen zijn ter indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een door de Wederpartij gemaakt budget geldt niet als een (vaste) prijs of tarief voor de Opdracht.
 3. De door Axonn aangegeven prijzen en tarieven zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen en tarieven zijn inclusief verzend-, reis, – verblijf en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Axonn.
 6. Van alle bijkomende kosten zal Axonn tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgave doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 7. Indien Axonn bij het sluiten van de Overeenkomst een vasten prijs of vast tarief overeenkomt, is Axonn gerechtig tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 8. Indien Axonn om welke reden dan ook de prijs of het tarief dient te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 9. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvind binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Axonn rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. De verhoging een gevolg is van een stijging van de prijs van belastingen, productiekosten, valuta wisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. Axonn alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  4. Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Artikel 10: Betaling

 1. Axonn zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedrag een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 2 weken na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur.
 2. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Axonn aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt 2 wekelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. Axonn en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt, hiervoor dient een separate overeenkomst voor gemaakt worden.
 5. Bezwaren tegen het verschuldigde bedrag vermeldt op de factuur schorten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op.
 6. De Wederpartij is niet bevoegd om het verschuldigde bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In dit geval komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Axonn en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Axonn onmiddellijke opeisbaar.
 9. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11: Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Axonn ts niet aansprakelijk in het geval van voor de schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen. tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Axonn.
 3. Indien Axonn materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Axonn heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Axonn na het verstrijken van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Axonn een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Axonn Zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Axonn binnen deze termijn niet alsnog levert. heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 205 Boek 6 van het BW.

Artikel 12: Onderhoud

 1. Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Wederpartij na oplevering wenst dat er onderhoud wordt verricht, zal Axonn hier aparte prijzen en/of tarieven hanteren.
 2. Zowel de Wederpartij als Axonn hebben het recht de onderhoudsovereenkomst op te zeggen. De onderhoudsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden en dient schriftelijk te geschieden.
 3. De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor één jaar vooruit betaald te worden.

Artikel 13: Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan Axonn of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Axonn geen invloed kan uitoefenen en waardoor Axonn niet in staat is verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Axonn wordt in ieder geval verstaan:
  1. Stakingen;
  2. Gebrek aan arbeidskrachten;
  3. Storingen in het verkeer;
  4. Verkeersbelemmeringen;
  5. Overheidsmaatregelen die Axonn verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  6. Brand;
  7. In-, uit-, en/of doorvoerverboden;
  8. Elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Axonn in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Artikel 14: Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
  3. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de van de andere partij.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Axonn op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Axonn de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Axonn behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Axonn aan de Wederpartij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle heruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indiende Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning. alsnog in gebreke blijft de in lid 1 van dit artikel verplichting, heeft Axonn het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, de Wederpartij te verhalen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Axonn is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Axonn, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Axonn uitkeert of tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €1000, indien het factuurbedrag hoger dan €1000 ligt.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in zin van de Algemene Voorwaarden;
  2. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Axonn aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Axonn toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als in de Algemene Voorwaarden.
 3. Axonn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder gevolgschade, gederfde winst. gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking er/of informatie van de Wederpartij schade wegens door Axonn gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud met onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van algemene voorwaarden valt.
 4. Axonn is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat de Wederpartij hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 5. Axonn s nooit aansprakelijk voor fouten. indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van door Axonn voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Axonn is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 7. Axonn is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Axonn, de Wederpartij of derden.

Artikel 17: Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Axonn voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Axonn of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Axonn, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De wederpartij is steeds verplicht alles in het te stellen de schade te beperken.

Artikel 18: Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”). berusten uitsluitend bij Axonn of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal de voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Axonn of diens licentiegevers kan bevatten.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Axonn.
 5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden, is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in het opgeleverde IE materiaal, indien dit noodzakelijk is voor het uit de aard van het IE maternaal voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Onder fouten wordt verstaan, niet voldoen aan de op door Axonn schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Wederpartij is gehouden fouten onverwijld kenbaar te maken aan Axonn.
 7. Het is Axonn toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van IE Materiaal. Indien Axonn door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 8. ledere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Axonn.
 9. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Axonn voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 10. Axonn draagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van Axonn en/of anders overeengekomen. Echter, Axonn draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Wederpartij dient informatie tevens zelf te waarborgen.
 11. Al het door Axonn ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Axonn eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Artikel 19: Privacy

 1. Axonn respecteert de privacy van de Wederpartij. Axonn behandelt en verwerkt persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Axonn passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Axonn gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Axonn.

Artikel 20: Vervaltermijn

 1. Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Axonn en/of jegens de door Axonn eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden Axonn er/of de door eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Artikel 21: Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Axonn te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Axonn is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 22: Nawerking

 1. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomt, waarvan de uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindigen van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 23: Overig

 1. Eventueel afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Axonn geldt, behoudens tegenbewijs als bewijs van de door de Wederpartij gedan aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Axonn zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen te vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige. Vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Axonn is gevestigd.

Artikel 24: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht
 2. Alle geschillen tussen Axonn en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerst instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam